El lloc web joeldalmau.com és propietat de Joel Dalmau i et convida a llegir atentament les Condicions Generals d’ús que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació.

Atès que Joel Dalmau  podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recoma que les visiteu periòdicament aquest document per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, Joel Dalmau informa a l usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’ús serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic joeldalmau.com.

Objecte

Joel Dalmau subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web amb subjecció a les presents Condicions Generals d’ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant “Política sobre Protecció de Dades” ).L’accés, al lloc web i la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’ús, reservant Joel Dalmau el dret a modificar-les en qualsevol moment .

En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi al lloc web i l’apliació mòbil de Joel Dalmau, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, s’ha d’abstenir respecte a l’ús del lloc web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per la utilització de continguts i/o serveis específics en el lloc web; La utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

Privacitat i tractament de dades

Quan per a l’accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència.

joeldalmau.com donarà a aquestes dades tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Protecció de Dades.

Propietat industrial i intel·lectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques , noms comercials o signes distintius , tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en la página web, són propietat exclusiva de Joel Dalmau i/o tercers, que tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a Joel Dalmau. de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc webo dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Joel Dalmau o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc web, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual Joel Dalmau, és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari del lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i ha evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Joel Dalmau l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitats

L’usuari es compromet a :

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis , de conformitat amb : 
( I ) la legislació aplicable en cada moment; 
( II ) les Condicions Generals aquí esmentades; 
( III ) la moral i bons costums generalment acceptats i ( IV ) l’ordre públic.

b ) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web i l’apliació mòbil.
c ) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el lloc web i mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui , en cada moment , a la situació real de l’Usuari . L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Joel Dalmau. O a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent dels continguts del lloc web i l’apliació mòbil amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de Joel Dalmau, dels seus proveïdors o de tercers.
e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Joel Dalmau, tercers proveïdors i altres usuaris.
f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Suprimir , amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de Joel Dalmauo de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos , s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització dels dels continguts del lloc web.
i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu , l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos , arxius de so i/o imatge , fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

( I ) De totes maneres sigui contrari , menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment , en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
( II ) Indueixi , inciti o promogui actuacions delictives , denigrants, difamatòries , violentes o, en general , contràries a la llei, a la moral , als bons costums generalment acceptats o a l’ ordre públic.
( III ) Indueixi , inciti o promogui actuacions , actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe , raça , religió , creences , edat o condició.
( IV ) Incorpori , posi a disposició o permeti accedir a productes, elements , missatges i/o serveis delictius , violents , ofensius , nocius , degradants o, en general , contraris a la llei , a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.
( V ) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
( VI ) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
( VII ) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a Joel Dalmau. O a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
( VIII ) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
( IX ) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
( X ) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc web o apliació mòbil, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret . En conseqüència , serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers , de manera temporal o permanent , ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar Joel Dalmauqualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya , com , a títol enunciatiu , el seu robatori , pèrdua o l’accés no autoritzat , per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació . En conseqüència, mentre no s’efectuï la notificació anterior, Joel Dalmau quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya , serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús , respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per joeldalmau.es

Hipervincles

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el lloc web de Joel Dalmau , així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de Joel Dalmau:
El lloc web de Joel Dalmau inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’ accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, Joel Dalmau no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.
Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web o apliació mòbil:

( i ) no podran donar a entendre que Joel Dalmau recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;
( ii ) no podran falsejar la seva relació amb Joel Dalmau ni afirmar que Joel Dalmau ha autoritzat aquest enllaç , ni incloure marques , denominacions , noms comercials , logotips o altres signes distintius de Joel Dalmau;
( iii ) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust , obscens , ofensius , controvertits , que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe , raça o religió , contraris a l’ordre públic o
il·lícit;
( v ) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part de la seva web o dins d’un dels seus ” frames” o crear un ” browser ” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. Joel Dalmau podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de les quals haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. Joel Dalmau no pot controlar la informació , continguts , productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.
En conseqüència , Joel Dalmau no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web .

Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal . Per a això, joeldalmau.com tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15 /1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007 . Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, amb el que disposa les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el lloc web.

Durada i acabament

La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres Joel Dalmau tenen en principi una durada indefinida . No obstant això , Joel Dalmau podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, Joel Dalmau anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

Força Major

Joel Dalmau no serà responsable en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuï.

Resolució de controvèrsies

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola.
En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa , aquesta inexigibilitat o nul•litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul en el seu conjunt . En aquests casos, Joel Dalmau procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible , aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original